1. 1. โครงการทุนร่มโพธิ์ทอง

  เป็นทุนให้เปล่า ไม่มีพันธะผูกพันสำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.6 หรือ ปวช.3 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป ซึ่งจะให้ทุนการศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าจนสำเร็จการศึกษา ได้รับการยกเว้นค่า หน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา

 2. 2. โครงการทุนคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน

  เป็นทุนให้เปล่า ไม่มีพันธะผูกสำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.6 หรือ ปวช.3 ที่มีทักษะภาษาจีนดีทั้ง 4 ด้าน คือ พูด ฟัง อ่าน เขียน ซึ่งจะให้ทุนการศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าจนสำเร็จการศึกษา ได้รับยกเว้นค่าหน่วยกิต และค่าบำรุงการศึกษา

 3. 3. โครงการเยาวชนอาสาพัฒนาสังคม

  เป็นโครงการที่รับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือ ปวช.3 เพื่อเข้าศึกษาในคณะสังคมสงเคราะห์ ศาสตร์และสวัสดิการสังคม โดยพิจารณาคัดเลือกจากแฟ้มสะสมผลงานด้านกิจกรรมของหน่วยงานภายในและ ภายนอกโรงเรียน คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์เพียงอย่างเดียว และมีโอกาสได้รับทุนให้เปล่าไม่มีพันธะผูกพัน

 4. 4. โครงการทุนนักกีฬา

  เป็นโครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬา โดยเปิดรับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถในด้านกีฬา ระดับชาติ เยาวชนทีมชาติ และกีฬาแห่งชาติ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

 5. 5. โครงการกระจายโอกาสเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี

  เป็นโครงการที่รับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือ ปวช.3 หรือ ปวส.2 โดยมีระดับคะแนน เฉลี่ยสะสม(GPAX) ตามเกณฑ์ที่แต่ละคณะสาขาวิชากำหนด คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์เพียงอย่างเดียว

 6. 6. โครงการส่งเสริมเทคนิคการแพทย์

  เป็นโครงการพัฒนาบุคลากรซึ่งปฏิบัติงานด้านเทคนิคการแพทย์ เวชศาสตร์ชันสูตร พยาธิวิทยาคลินิก เซลล์วิทยา ธนาคารโลหิต เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

 7. 7. โครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง (Admission) ร่วมสำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติจะทำการคัดเลือกร่วมกับสำนักงานคณะกรรมกาi การอุดมศึกษา (สกอ.) โดยใช้เกณฑ์การคัดเลือกตามตารางองค์ประกอบ Admission

 8. 8. การรับตรงรอบก่อน Admission และรอบหลัง Admission

  เป็นการรับสมัครตรงที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ตามเกณฑ์การคัดเลือก ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 9. 9. ทุนการศึกษาภายใน

  เช่น รางวัลกาญจนาภิเษก ทุนส่งเสริมการศึกษา

 10. 10. ทุนการศึกษาภายนอก

  เป็นทุนการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากการบริจาค ของบุคคลและมูลนิธิ หรือ หน่วยงานอื่น ๆ

 11. 11. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)