คำถาม – คำตอบ แผนกรับนักศึกษา

 1. ทำไมถึงชื่อมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) และชื่อนี้หมายความว่าอะไร

  Ansเป็นนามพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ และเสด็จมาทรงเปิดมหาวิทยาลัยด้วย เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งเดียวที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าว
  ส่วนคำว่า "หัวเฉียว" หมายถึง "ชาวจีนโพ้นทะเล" ซึ่งก็คือมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และกลุ่มผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยที่เป็นชาวจีนโพ้นทะเลในประเทศไทย ใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ฯ ที่ร่วมใจกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านด้วยการจัดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้น

 2. มหาวิทยาลัยหัวเฉียว ฯ เป็นเครือเดียวกับโรงพยาบาลหัวเฉียว ใช่หรือไม่

  Ansมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาล ก่อตั้งโดยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเหมือนกัน

 3. ผู้ที่จบจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียว ฯ จะได้ทำงานที่โรงพยาบาลหัวเฉียวทุกคนใช่หรือไม่

  Ansไม่เสมอไป แต่ก็มีบางส่วนที่ทำงานที่โรงพยาบาลหัวเฉียว บัณฑิตบางส่วนจะทำงานในหน่วยงานที่ไปฝึกปฏิบัติ

 4. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีกี่คณะ รู้แต่ว่ามีคณะพยาบาลศาสตร์ จริง ๆ แล้วมีหลายคณะใช่หรือไม่

  Ansมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีระดับปริญญาตรี 13 คณะ และบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งเปิด การเรียนการสอนในระดับปริญญาโททั้งด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์ และด้านสังคมศาสตร์
  ปัจจุบันนี้ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว ฯ ได้เปิดสอน ปริญญาตรี 13 คณะ ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเภสัชศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะกายภาพบำบัด คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะการแพทย์แผนจีน คณะนิติศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ และคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน

 5. แต่ละคณะ มีสาขาวิชาอะไรบ้าง

  Ansคณะที่เปิดสอนหลายสาขา ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะนิเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
  คณะที่เปิดสอนสาขาเดียว ได้แก่ คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน คณะนิติศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะการแพทย์แผนจีน

 6. คณะบริหารธุรกิจมีสาขาอะไรบ้าง

  Ansสาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม และ BBA (International Program)

 7. คณะนิเทศศาสตร์มีสาขาอะไรบ้าง

  Ansสาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชาโฆษณาและสื่อสารการตลาด สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาศิลปะการแสดงและสาขาวิชาสื่อมัลติมีเดียและสื่อใหม่

 8. คณะศิลปศาสตร์มีสาขาอะไรบ้าง

  Ansสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว และสาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง

 9. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีสาขาอะไรบ้าง

  Ansสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม

 10. คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อมมีสาขาอะไรบ้าง

  Ans สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาอาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย

 11. มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ที่ไหน มี 2 ที่ใช่หรือไม่ แล้วเรียนที่ไหน

  Ans มี 2 แห่ง มีที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ บางพลี และวิทยาเขตยศเส แต่ตอนนี้การจัดการเรียนการสอนจะอยู่ที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ บางพลี สำหรับวิทยาเขตยศเส จะเป็นสถานที่การเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาโท บางสาขาวิชา

 12. ผู้ชายเรียนคณะพยาบาลได้หรือไม่

  Ans ได้

 13. คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน คือ คณะภาษาและวัฒนธรรมจีนใช่หรือเปล่าค่ะ

  Ans คณะเดียวกันค่ะ มีการปรับเปลี่ยนชื่อ และแยกสาขาวิชาออกมาเป็นคณะวิชาแทนค่ะ

 14. คณะการแพทย์แผนจีน สอนเกี่ยวกับอะไร แล้วจบแล้วทำงานที่ไหนได้

  Ans คณะการแพทย์แผนจีนจะสอนเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโดยใช้ศาสตร์แพทย์จีน เรียนวิชา พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ปัจจุบันผสมผสานกับวิชาชีพแพทย์แผนจีน ซึ่งสอนโดยอาจารย์จากคณะการแพทย์แผนจีนเซียงไฮ้ ประเทศจีน
  จบแล้วทำงานได้ทั้งโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชน จะอยู่ในส่วนของแพทย์ทางเลือก ซึ่งปัจจุบันนี้มีประเทศไทยยังมีความต้องการบุคลากรด้านนี้เป็นจำนวนมาก สำหรับโรงพยาบาลหัวเฉียวก็มีศูนย์การแพทย์จีน ที่รักษาโดยศาสตร์แพทย์จีนโดยเฉพาะด้วย

 15. ถ้าสนใจจะเรียนการแพทย์แผนจีน ต้องมีความรู้พื้นฐานอะไร และการสมัครจะต้องมี คุณสมบัติอย่างไร

  Ans ต้องมีพื้นฐานความรู้ภาษาจีน เพราะเรียนวิชาชีพเป็นภาษาจีน แต่ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องกลัว เพราะมหาวิทยาลัยได้จัดสอนภาษาจีนให้กับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนในปีแรกที่เข้าเรียน
  ปี 2554 นี้ ผู้ที่จะสมัครต้องจบมัธยมปลายสายวิทยาศาสตร์ และมีเกรดเฉลี่ยสะสมรวม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50 และมีผลคะแนนสอบ GAT และ PAT2 ประกอบการสมัครด้วยค่ะ

 16. ค่าเล่าเรียนคณะการแพทย์แผนจีนแพงหรือไม่ แล้วมีทุนการศึกษาอะไรบ้าง

  Ans ตลอดหลักสูตรประมาณ 850,000 บาท รวมค่าเรียนปรับพื้นฐานภาษาจีน และค่าใช้จ่ายการฝึกงานที่ประเทศจีนด้วย
  ในส่วนของทุนการศึกษา ทางคณะมีทุนสำหรับผู้ที่สนใจจะเป็นอาจารย์ และทุนให้เปล่าเป็นส่วนลด ค่าเล่าเรียนด้วย

 17. สนใจจะเรียนด้านภาษา ไม่ทราบว่าควรจะเรียนสาขาไหนดี

  Ans มีหลักสูตร ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาและวัฒนธรรมไทย ภาษาอังกฤษ - ภาษาไทย และหลักสูตรนานาชาติ ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน แล้วแต่ความสนใจ
  หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมไทย ก็น่าสนใจ เพราะในการทำงานในวิชาชีพต่าง ๆ เราควรเน้นเรื่องการใช้ภาษาที่ถูกต้อง จะเป็นนักเขียน หรือนักจัดโครงการด้านวัฒนธรรมก็ได้
  สำหรับหลักสูตร ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน นี้เป็นเอกคู่จะเน้นทั้งสองภาษา ผู้เรียนหลักสูตรนี้จะใช้ภาษาทั้งสองได้เป็นอย่างดี ทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน

 18. สนใจจะเรียนภาษาจีน แต่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนเลยจะเรียนได้หรือไม่

  Ans เรียนได้ เนื่องจากเราจะมีการปรับพื้นฐานให้กับผู้ที่ไม่มีพื้นฐาน อีกทั้งมหาวิทยาลัยยังจัดกลุ่มการเรียนโดยแบ่งตามความรู้พื้นฐานภาษาจีนของผู้เรียน โดยอาจารย์ผู้สัมภาษณ์จะทำการทดสอบความรู้ภาษาจีน ก่อนที่จะจัดกลุ่มการเรียนภาษาจีน ซึ่ง มฉก. จะแบ่งกลุ่มผู้เรียนเป็น 3 ระดับ ได้แก่
  1. ไม่มีความรู้เลย
  2. มีความรู้ภาษาจีนบ้าง
  3. มีความรู้ภาษาจีนอย่างดี เรียนภาษาจีนมาแล้วตั้งแต่ประถมจนจบมัธยมปลาย
  ซึ่งการจัดการเรียนการสอนแบบนี้จะทำให้พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ซึ่งผู้ที่มีความรู้มาแล้วก็จะได้พัฒนาให้มีความรู้ที่ยิ่งขึ้นไป ไม่ต้องมาเรียนตั้งแต่พื้นฐานให้เสียเวลา

 19. สนใจจะเรียนในหลักสูตรนานาชาติ ไม่ทราบว่ามีหลักสูตรอะไรบ้าง

  Ans หลักสูตรนานาชาติจะมี 2 สาขา มีหลักสูตรบริหารธุรกิจ และ ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน
  ทั้ง 2 หลักสูตรก็มีจุดเด่นที่ต่างกัน ถ้าสนใจจะเรียนในด้านการประกอบธุรกิจก็ควรจะเรียนบริหารธุรกิจ และถ้าคุณมีพื้นฐานภาษาจีนด้วย ก็สามารถเลือก Minor ด้านธุรกิจจีนได้ จะเรียนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจกับประเทศจีน ความรู้ด้านธุรกิจจีน ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยก็ได้ทำธุรกิจที่ประเทศจีนเพิ่มมากขึ้น เช่น เครือเจริญโภคภัณฑ์
  สำหรับหลักสูตร ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน ก็เหมาะกับผู้ที่สนใจจะเรียนด้านภาษา หลักสูตรนี้เป็นเอกคู่จะเน้นทั้งสองภาษา ผู้เรียนหลักสูตรนี้จะใช้ภาษาทั้งสองได้เป็นอย่างดี ทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ใช้เวลาเรียน 4 ปี แต่อาจจะดูหนักซักหน่อยที่ต้องเรียนทั้ง 2 ภาษาใน 4 ปี แต่ว่าปัจจุบันหน่วยงานต่าง ๆ ก็มีความต้องการผู้ที่สามารถใช้ภาษาต่างประเทศได้ดี 2 ภาษายิ่งได้เปรียบผู้ที่มีความรู้ภาษาเดียว
  หลักสูตรนานาชาติที่นี่ค่าใช้จ่ายไม่แพง หน่วยกิตละ 1,200 บาท ตลอดหลักสูตรประมาณ 230,000 บาท

 20. ไม่ทราบว่าขอทุนได้หรือไม่ แล้วมหาวิทยาลัยมีทุนการศึกษาอะไรบ้าง เห็นว่าเป็นของมูลนิธิน่าจะมีทุนเยอะใช่หรือไม่

  Ans นักศึกษาใหม่สามารถขอทุน กยศ. ได้ และในส่วนของมหาวิทยาลัยเองก็มีทุนการศึกษาให้หลายทุน ทั้งให้กับนักศึกษาที่เรียนดี ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือแม้กระทั่งทุนสำหรับค่าอาหารด้วย

 21. สนใจสมัครโครงการทายาทร้านยา แต่ร้านเป็นของคุณน้าไม่ทราบว่าสมัครได้หรือไม่

  Ans สมัครไม่ได้ ต้องเป็นของคุณพ่อ - คุณแม่ หรือคุณตา – คุณยาย – คุณปู่ – คุณย่า เท่านั้น หรือไม่ก็เป็นเจ้าของร้านเอง

 22. จบปริญญาตรีมาแล้วด้านบริหารธุรกิจ แต่ที่บ้านมีร้านยาของคุณพ่อสามารถสมัครในโครงการทายาทร้านยาได้หรือไม่

  Ans ถ้าใช้วุฒิปริญญาตรีสมัครไม่ได้ แต่ถ้าคุณจบมัธยมปลายสายวิทยาศาสตร์ และมีเกณฑ์คุณสมบัติที่ เรากำหนดไว้ก็สามารถสมัครได้
  ที่จบปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจแล้วสมัครไม่ได้เนื่องจากวิชาพื้นฐานที่เรียนมาจะไม่เหมือนกับวิชา พื้นฐานของหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ทำให้มีผลต่อการเรียนในวิชาในหลักสูตร

 23. คณะเทคนิคการแพทย์เรียนเกี่ยวกับอะไร และต่างจากจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอย่างไร

  Ans ทั้งสองหลักสูตรอาจจะดูเหมือนเรียนด้านการตรวจวิเคราะห์ทางกล้องจุลทรรศน์เหมือนกัน แต่จริง ๆ แล้วเนื้อหาการเรียนการสอนต่างกัน
  คณะเทคนิคการแพทย์จะเรียนการตรวจวิเคราะห์หาสิ่งผิดปกติจากคน เพื่อการวินิจฉัยโรค การรักษาโรค และการป้องกันและควบคุมโรค สนับสนุนด้านการแพทย์
  จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม จะเป็นการตรวจสอบและควบคุมในอุตสาหกรรมการผลิต ผลิตภัณฑ์ด้านอาหาร เครื่องดื่ม ยา เครื่องสำอาง เช่นการผลิต ผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์ โยเกิรต์ แหนม

 24. ทำไมคณะเภสัชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ และจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมต้องกำหนดคุณสมบัติเรื่องตาบอดสีด้วย

  Ans เนื่องจากว่าหลักสูตรดังกล่าวจะต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ ถ้าตาบอดสีแล้วจะทำให้ดูค่าผิดเพี้ยนไป จึงไม่สามารถเรียนสาขานั้น ได้

 25. สังคมสงเคราะห์เรียนเกี่ยวกับอะไร และที่ว่าเรียนแล้วจบมาทำงานไม่มีเงินเดือนจริงหรือไม่

  Ans นักสังคมสงเคราะห์เรียกอีกอย่างว่าหมอสังคม เป็นบุคคลสำคัญที่ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้น และช่วยลดปัญหาทางสังคมต่าง ๆ
  จะทำงานในหน่วยงานด้านสวัสดิการสังคม เช่น โรงพยาบาล ศาล เรือนจำ สถานสงเคราะห์ มูลนิธิ องค์กรการกุศล ต่าง ๆ
  สาขาสังคมสงเคราะห์เป็นวิชาชีพขาดแคลน ดังนั้น การหางานทำ และเงินเดือนก็ได้แน่นอน ไม่น้อยหน้าผู้ที่จบสาขาอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าทำงานในองค์กรนานาชาติด้วยแล้วยิ่งจะได้เงินเดือนสูง

 26. ค่าเล่าเรียนแพงหรือไม่

  Ans ค่าหน่วยกิตพื้นฐาน วิชาละ 900 บาท วิชาชีพก็ตั้งแต่ 800 – 2,500 บาท แล้วแต่สาขาวิชาที่เรียน

 27. จำกัดอายุผู้เรียนหรือไม่

  Ans ไม่จำกัด

 28. ถ้าสนใจจะสมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียว ฯ ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร

  Ans ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการเรียนด้านไหน เนื่องจากเกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติของผู้สมัครต่างกัน สอบถามได้ที่แผนกรับนักศึกษา หรือ เว็บไซต์มหาวิทยาลัย

 29. มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครเมื่อไร และมีเกณฑ์คัดเลือกอย่างไร

  Ans ในปีการศึกษา 2554 นี้จะเปิดรับสมัคร 3 รอบ โดยเป็นการสมัครโดยตรงที่มหาวิทยาลัย 2 รอบ และสมัครผ่าน สกอ. 1 รอบ โดยรอบที่สมัครโดยตรงที่มหาวิทยาลัยได้แก่

  1. รับสมัครรอบก่อน ADMISSION ครั้งที่ 2

   กรณีสอบสัมภาษณ์ รับสมัครวันที่ 7 กุมภาพันธ์ – 18 มีนาคม 2554 จะพิจารณาจากผลการเรียน (GPAX)

   กรณีสอบข้อเขียน คณะด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ รับสมัครวันที่ 7 - 28 กุมภาพันธ์ จะพิจารณาจากผลการเรียน (GPAX) เท่ากับ 2.50 และมีผลคะแนน GAT / PAT2

  2. รับสมัครรอบหลัง ADMISSION รับสมัครวันที่ 4 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2554 พิจารณาจากผลการเรียน (GPAX, GPA กลุ่มสาระ) และ/หรือคะแนน ONET / GAT / PAT2 ส่วนรอบที่รับผ่าน สกอ.ได้แก่ รอบ ADMISSION รับสมัครวันที่ 11 – 20 เมษายน 2554

  นอกจากนี้ยังเปิดรับสมัครในภาคการศึกษาที่ 2 ประมาณกันยายน – ตุลาคม ของทุกปีด้วย ส่วนรายละเอียดเข้าไปดูที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัย หรือโทรไปสอบถามข้อมูลได้ที่ โทร. 0-2312-6300 ต่อ 1711 - 1718

 30. คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ยากหรือไม่ แล้วส่วนใหญ่ถามเกี่ยวกับอะไร

  Ans ส่วนใหญ่การสัมภาษณ์อาจารย์จะถามทั่วไป ความรู้ทั่วไป และความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสาขาวิชาที่จะเข้าเรียน โดยอาจจะมีการวัดทัศนคติ ดูบุคลิกภาพ ความเหมาะสมของผู้จะเข้าเรียน ที่สำคัญผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องเตรียมตัว ให้พร้อม ทั้งความรู้และบุคลิกภาพ อย่าตื่นเต้นและมั่นใจตอบอย่างฉะฉาน

 31. คะแนนไม่ถึงเกณฑ์สมัครได้หรือไม่

  Ans สมัครไม่ได้ ต้องสมัครในรอบที่คะแนนถึงเกณฑ์ หรือไม่ก็สมัครในรอบ ADMISSION ซึ่งเราไม่ได้กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ

 32. จำนวนรับแต่ละคณะกำหนดไว้ที่เท่าไร

  Ans มหาวิทยาลัยจะกำหนดจำนวนที่จะรับแต่ละปีไว้ ส่วนจำนวนรับแต่ละรอบจะดูจากผู้สมัครด้วย ถ้ามีผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเป็นจำนวนมากก็จะมีการปรับเพิ่มจำนวนรับ และต้องปรับลดจำนวนรับในรอบต่อไป โดยยึดจำนวนรวมที่จะรับในแต่ละปีเป็นเป้าหมายหลัก

 33. ถ้าสนใจจะสมัคร หรือขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมให้ติดต่อที่ไหน

  Ans แผนกรับนักศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ 18/18 ถ. บางนา-ตราด กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร 0-2312-6300 ต่อ 1711-1718 โทรสาร 0-2312-6412
  หรือ E-mail : admission@hcu.ac.th Website : http://admission.hcu.ac.th

 34. อยู่ต่างจังหวัดไม่ทราบว่ามีศูนย์รับสมัคร หรือวิธีการสมัครผ่านอินเตอร์เน็ตหรือไม่

  Ans มีการเปิดรับสมัครผ่านอินเตอร์เน็ต น้อง ๆ สมัครผ่านอินเตอร์เน็ตได้เลย โดยจะมาชำระเงินที่มหาวิทยาลัยหรือธนาคารก็ได้

 35. มหาวิทยาลัยอยู่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ มีคณะที่เกี่ยวข้องกับสนามบินหรือมีงานรองรับหรือไม่

  Ans มหาวิทยาลัยมีหลายหลักสูตรที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปปฏิบัติงานที่สนามบินสุวรรณภูมิได้ ตั้งแต่ด้านภาษา ซึ่งมีทั้งภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ด้านบริหารธุรกิจ ด้านการบริการ เช่น อุตสาหกรรมการบริการ การท่องเที่ยว แม้กระทั่งด้านการวางแผนการขนส่ง เช่น การจัดการโลจิสติกส์ ซึ่งเปิดสอนทั้งปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี รวมถึงปริญญาโทด้วย

 36. ไม่ทราบว่ามีหอพักในมหาวิทยาลัยหรือไม่ไม่อยากอยู่หอนอกกลัวไม่ปลอดภัย

  Ans มหาวิทยาลัยมีหอพักในมหาวิทยาลัย มีอาจารย์ดูแลนักศึกษาหอพักด้วย คิดค่าเช่าภาคเรียนละ 4,000 บาท รวมค่าน้ำค่าไฟ อยู่ห้องละ 4 คน
  สำหรับหอนอกก็ไม่น่ากลัว เพราะมหาวิทยาลัยได้ขอความร่วมมือในการให้อาจารย์เข้าไปดูแลบ้าง และหอพักส่วนใหญ่ก็อยู่ติดกับมหาวิทยาลัย

 37. การเดินทางไปมหาวิทยาลัยสะดวกไหม ถ้าอยู่ในเมือง

  Ans การเดินทางมามหาวิทยาลัยไม่ลำบาก เพราะจากสี่แยกบางนาจะมีรถตู้เอกชนบริการ เช่น รถตู้ บางนา ม.หัวเฉียวฯ / บางนา – บางบ่อ / บางนา – เคหะบางพลี / รถประจำทางสาย 132 แต่ถ้าเดินทางมาจากสถานีขนส่งต่างๆ ก็มีรถตู้เอกชนบริการอยู่เกือบทุกสถานีขนส่ง หรือถ้าเดินทางมาทางด้านถนนศรีนครินทร์ตั้งแต่เดอะมอลล์บางกะปิ ก็มีรถตู้บริการที่ไปเคหะบางพลี จะผ่านด้านหน้ามหาวิทยาลัยก็สามารถโดยสารมาได้

 38. ถ้าเคยเรียนภาษาจีนมาก่อนและสามารถใช้ทักษะทั้ง 4 ด้านได้ดี จำเป็นต้องเรียนภาษาจีนเพิ่มอีก 1 ปีไหม และได้ยินว่าจะต้องสอบวัดระดับภาษาจีนด้วยต้องไปดำเนินการที่ไหน

  Ans สามารถไปสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนได้ เราจะเรียกการวัดระดับภาษาจีนนี้ว่า HSK ย่อมาจาก Hanyu Shuiping Kaoshi ซึ่งการวัดระดับความรู้ก็คล้ายกับภาษาอังกฤษ ที่สอบ TOFEL โดยจะต้องสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน ระดับ 5 ขึ้นไป ถึงจะไม่ต้องเรียนภาษาจีน 1 ปี และไปติดต่อขอสอบวัดระดับได้ที่ วิทยสถานแห่งวัฒนธรรมตะวันออก (OCA) หรือเรียกว่า โรงเรียน สีตบุตร ถ.รองเมือง ซอย 1

 39. กรณีที่คนไทยจบการศึกษาจากต่างประเทศ แล้วต้องการสมัครเรียนต่อมหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ ได้ไหม

  Ans สมัครได้ ถ้าสำเร็จการศึกษา Grade 12 หรือสอบได้ G.C.S.E. หรือ G.C.E “.O.” level 5 วิชา สามารถนำผลการสอบและประกาศนียบัตรไปเทียบวุฒิการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของไทยได้ที่ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ โทร.0-2281-7185, 0-2282-9262 ต่อ 103

 40. ถ้าโดน retire จากมหาวิทยาลัยอื่น จะมาสมัครเข้าใหม่แล้วเทียบโอนรายวิชาได้ไหม

  Ans ได้ โดยรายวิชาที่จะนำมาเทียบโอนต้องมีผลการเรียนระดับ C ขึ้นไป และมีเนื้อหารายวิชาครอบคลุม 3 ใน 4 ของเนื้อหารายวิชามหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ เสียค่าใช้จ่ายค่าเทียบโอนวิชาละ 500 บาท